2017-08-05

عشق به مادر

پزشکی متخصص در یک غروب زمستانی بعد از کار روزانه بر روی صندلی به خواب رفته بود، که با صدای زنگ در بیدار شد. دختر لاغر‌اندامی را دید با کفش‌هایی  […]
2017-08-15

امید به زندگی

در شهری اسبی بیمار شد و صاحبش اسب را پشت دروازه شهر رها کرد تا به حال خود بمیرد. مردم از او پرسیدند: « چرا اسب به چنین وضع پر […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!