2017-08-19

تلنگر موفقیت – کوچه

کوچه ما سرازیری تندی دارد و پیرمردی هرروز در انتهای سرازیری با لبخندی دل‌نشین می‌نشید. همیشه از خود می‌پرسم: « پیرمرد به چه می‌خندد؟!»   امروز با خودم قرار گذاشتم […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!