2017-07-29

خیاط و کوزه

در روزگاران قدیم در شهری خیاطی بود که دکانش سر راهه گورستان قرار داشت. وقتی کسی می‌مرد و او را به گورستان می‌بردند از جلوی دکان خیاط می‌گذشتند. یک روز […]
2017-08-15

امید به زندگی

در شهری اسبی بیمار شد و صاحبش اسب را پشت دروازه شهر رها کرد تا به حال خود بمیرد. مردم از او پرسیدند: « چرا اسب به چنین وضع پر […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!