2017-08-15

امید به زندگی

در شهری اسبی بیمار شد و صاحبش اسب را پشت دروازه شهر رها کرد تا به حال خود بمیرد. مردم از او پرسیدند: « چرا اسب به چنین وضع پر […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!