تقویم زمان‌بندی برگزاری برنامه‌های آموزشی در سال 1401 

 

مشخصات دورهمدرس دورهتاریخ برگزاریتعداد جلساتشهریهثبت‌نام آنلاین
سرشت باور - سرشک ارتباطدکتر بهرام گل‌محمّدی3 فروردین لغایت شب عید فطر30 جلسهرایگاندر حال برگزاری
دوره پیکرنوازیدکتر بهرام گل‌محمّدی16 بهمن‌ماه 140130 جلسه20 میلیون توماندر حال برگزاری
دوره دوقورت و نیم ثروتدکتر بهرام گل‌محمّدی10 آذرماه 140120 جلسه10 میلیون توماندر حال برگزاری
دوره الماس گمشدهدکتر بهرام گل‌محمّدی18 اردیبهشت‌ماه 140120 جلسه2 میلیون تومانبرگزار شد
دوره شاهراه آرامشدکتر بهرام گل‌محمّدی18 خردادماه 140112 جلسه2 میلیون تومانبرگزار شد
دوره دوقورت و نیم ثروتدکتر بهرام گل‌محمّدی25 خردادماه 140120 جلسه10 میلیون تومانبرگزار شد