تقویم زمان‌بندی برگزاری برنامه‌های آموزشی در سال 1402 

 

مشخصات دورهمدرس دورهتاریخ برگزاریتعداد جلساتشهریهثبت‌نام آنلاین
دوره الماس گمشده (عزت‌نفس)دکتر بهرام گل‌محمّدی17 مهرماه 140230 جلسه5 میلیون توماندر حال برگزاری
سرشت باور - سرشک ارتباطدکتر بهرام گل‌محمّدی3 فروردین لغایت شب عید فطر30 جلسهرایگانبرگزار شد
دوره پیکرنوازیدکتر بهرام گل‌محمّدی16 بهمن‌ماه 140130 جلسه20 میلیون تومانبرگزار شد
دوره دوقورت و نیم ثروتدکتر بهرام گل‌محمّدی10 آذرماه 140120 جلسه10 میلیون تومانبرگزار شد
دوره الماس گمشدهدکتر بهرام گل‌محمّدی18 اردیبهشت‌ماه 140120 جلسه2 میلیون تومانبرگزار شد
دوره شاهراه آرامشدکتر بهرام گل‌محمّدی18 خردادماه 140112 جلسه2 میلیون تومانبرگزار شد
دوره دوقورت و نیم ثروتدکتر بهرام گل‌محمّدی25 خردادماه 140120 جلسه10 میلیون تومانبرگزار شد